Emiterea autorizației de construire după expirarea valabilității certificatului de urbanism

Emiterea autorizației de construire după expirarea valabilității certificatului de urbanism

Pentru eliberarea autorizației de construire este necesar ca petentul să depună documentația în perioada de valabilitate a certificatului de urbanism, fiind irelevant dacă ulterior, până la momentul emiterii autorizației de construire, valabilitatea acestuia expiră[1].

Concluzia rezultă în primul rând din interpretarea art. 46 alin. (1) lit. c) din Norma Metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 („Norma Metodologică”) care se referă la valabilitatea certificatului de urbanism în raport de conținutul documentației depusă pentru autorizare:

„(1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor județene, Primăriei Municipiului București și primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și, după caz, ale comunelor, precum și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor comunale sau, după caz, structurile de specialitate ale autorităților administrației publice centrale competente, conform Legii, să emită autorizații de construire, au obligația de a verifica dacă documentația este completă, constatând dacă: […] c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare; […]“

În al doilea rând, concluzia este susținută și de dispozițiile art. 7, paragraful B, pct. 2 din Procedura de control al statului la autoritățile administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizațiilor de construire/desființare aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 456/2014 („Procedura”).

Potrivit acestora, în cadrul controlului privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizației de construire exercitat de reprezentanții ISC, se va verifica dacă dosarul autorizației de construire conține certificatul de urbanism aflat în termen de valabilitate:

“Art. 7. În activitatea de control exercitată de către personalul cu atribuții de control și inspecție se va verifica dacă: […] B. dosarul autorizației de construire conține: […] 2. certificatul de urbanism aflat în termen de valabilitate, iar scopul eliberării coincide cu obiectul cererii pentru autorizare […].”

În cazul în care certificatul de urbanism este expirat la momentul depunerii cererii de emitere a autorizației, sancțiunea aplicabilă constă doar în atenționarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare și prevenirii repetării, conform art. 10 din Procedură:

„Art. 10. În cazul nerespectării prevederilor legale, pentru constatările prevăzute la art. 7 pct. B, se vor dispune următoarele măsuri: […] 2. pentru pct. B.2 – atenționarea factorilor răspunzători în vederea corectării ulterioare și a prevenirii repetării […].“

Faptul că Procedura nu instituie necesitatea sesizării prefectului în vederea atacării autorizației de construire la instanța de contencios administrativ (așa cum se întâmplă în cazul altor nereguli) reprezintă un argument pertinent în sensul că depunerea unui certificat de urbanism expirat la dosarul de autorizare nu aduce atingere interesului public, neputând avea, prin urmare, un impact asupra validității autorizației de construire.

Prin urmare, dacă la momentul depunerii dosarului de autorizare, certificatul de urbanism era în termen, încetarea ulterioară a valabilității certificatului de urbanism nu reprezintă un impediment pentru emiterea autorizației de construire.

Dacă documentația pentru emiterea autorizației de construire este depusă în termenul de valabilitate a certificatului de urbanism, în opina noastră, valabilitatea acestuia se prorogă de drept până la finalizarea investiției.

Concluzia nu este prevăzută explicit de lege, dar rezultă din interpretarea dispozițiilor art. 56 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul („Legea nr. 350/2001”) care stabilesc că valabilitatea documentațiilor de urbanism se extinde de drept până la finalizarea investiției, dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare:

„Valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situații: a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condițiile legii, procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare“.

Or:

  • certificatul de urbanism reprezintă actul administrativ care reflectă întocmai reglementările stabilite prin documentația de urbanism, conform art. 28 și art. 29 din Legea nr. 350/2001 iar
  • procedura de autorizare a executării lucrărilor începe odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de urbanism, conform art. 2 alin. (21) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Legea nr. 50/1991”), în cazul de față procedura de autorizare a Lucrărilor de Construcții fiind deci inițiată.


[1] Ca regulă, certificatele de urbanism se emit pentru o perioadă inițială cuprinsă între 6 și 24 de luni și pot fi prelungite o singură dată, pentru o perioadă de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism, conform art. 39 alin. (2) raportat la art. 40 alin. (1) din Norma Metodologică.

Distribuie acum acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Autor

Categorii

Arhivă

Ultimele articole